Заява про наміри розміщення в селищі Комплексу КПВ-02

ФОП Верігін Д.В. має наміри от­римати дозвіл на викиди забрудню­ючих речовин в атмосферне повітря для пром.майданчика комплексу по переробці твердих органічних від­ходів (надалі «Комплекс КПВ-02»). Комплекс КПВ-02 спеціалізується на обробленні безпечних органічних відходів – гумотехнічних виробів та відпрацьованих автомобільних шин, із супутнім отриманням корисного продукту (паливо пічне рідинне (аль­тернативне) та напівкокс (вуглець технічний)).

Принцип дії комплексу КПВ-02 ба­зується на піролізі органічної вуг­левмісної сировини без доступу по­вітря. Структурні перетворення, що відбуваються в процесі термічної обробки, пов’язані із зміною почат­кового агрегатного стану сировини та змішаного її хімічного складу – із твердих, органічних відходів одер­жують газоподібні (метан, бутан), рідинні (фракції котельного палива) та тверді (вуглецевий залишок та металевий брухт) продукти. Основ­ною продукцією комплексу КПВ-02 є паливо пічне (альтернативне) ТУ У 24.1-30227030-003:2009, напів­кокс (вуглець технічний) ТУ У 24.1- 2644705912-002:2006. Річний об’єм переробки твердих органічних від­ходів становить до 500 т на рік.

Виробничий майданчик комплексу КПВ-02 знаходиться у Бородянському р-ні Київської обл. за адресою: 07853, смт. Немішаєве, вул. Чкало- ва, 48 і включає огороджену тери­торію із відкритим майданчиком, на якому розташовано переробний комплекс, майданчики зберігання сировини та залишків переробки.

Джерелами забруднення атмос­ферного повітря на об’єкті є 10 ста­ціонарних джерела викидів, в тому числі 8 (вісім) організованих і умов- но-організованих та 2 (два) неорга­нізованих.

Залишкова дія на навколишнє се­редовище комплексу КПВ-02 пов’я­зана з викидами в атмосферу за­бруднюючих речовин: оксиди азоту в перерахунку на діоксид – 0,684 т.; сірководень (Н23) – 0,00000013 т.; оксид вуглецю – 9,996 т.; метан – 0,024 т.; суспендовані частинки, не- диференційовані за складом – 1,415 т.; вуглецю діоксид – 433,86 т.; азоту(1) оксид (N20) – 0,018 т.; вугле­водні граничні С12-С19 – 0,0001 т.; вуглеводні ароматичні – 0,00000008 т. та інші неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,216 т. Сумар­ний річний обсяг викидів по підпри­ємству – 223,3660503103 т.

Для визначення впливу об’єкта на навколишнє середовище, проведені розрахунки розсіювання забрудню­ючих речовин в атмосферному по­вітрі на межі житлової забудови та санітарно-захисної зони майданчи­ка (СЗЗ).

Одержані результати засвідчують, що максимальні приземні концен­трації забруднюючих речовин в ат­мосферному повітрі не перевищують встановлених законодавством вели­чин для жодної з них.

За більш детальною інформацією та зі скаргами і зауваженнями звер­татись до Бородянської районної державної адміністрації за адресою: 07801, Київська обл., Бородянський р-н., смт. Бородянка, вул. Централь­на, 331, або за тел. (04577) 5-63-01, 5-27-64 протягом місяця з дня опу­блікування.

Районна газета “Вперед” 

від 26.07.2017

 

One thought on “Заява про наміри розміщення в селищі Комплексу КПВ-02

Залишити відповідь