Положення про функціонування офіційного веб-сайту селища

ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного веб-сайту Немішаївської селищної ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-право вих актів; Регламенту Немішаївської селищної ради.

1.2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Немішаївської селищної ради та її виконавчого комітету здійснюється з метою підвищення ефективності висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

1.3. Постачальниками інформації є: Немішаївська селищна рада та її виконавчий комітет, спеціалісти, організації, підприємства та установи, підпорядковані Немішаївській селищній раді.

1.4. Веб-сайт Немішаївської селищної ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (http://nem-rada.gov.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Немішаївської селищної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів, адресою сайту є адреса http://nem-rada.gov.ua.

1.5. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Немішаївської селищної ради, її органів, відділів, постійних комісій, фракцій, депутатів селищної ради, інформаційної взаємодії з громадськістю, надання інформаційних та інших послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю Немішаївської селищної ради, з метою забезпечення впливу громадськості на процеси, що відбуваються у державі та селищі Немішаєве зокрема.

1.6. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України. Забороняється використовувати веб-сайт у цілях, не пов’язаних з діяльністю селищної ради, виконавчого комітету, депутатською діяльністю, а також з порушенням законодавства України.

1.7. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Право на зміну структури веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать Немішаївськійселищній раді та її виконавчому комітету.

1.8. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту Немішаївської селищної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням, та прямим гіперпосиланням для Інтернет-ресурсі в, на офіційний сайт Немішаївської селищної ради (http://nem-rada.gov.ua).

1.9. Керівником веб-сайту виступає голова Немішаївської селищної ради.

1.10. Керівник призначає Адміністратора веб-сайту.

2. Класифікація та структура інформаційного наповнення офіційного Веб-сайту Немішаївської селищної ради

2.1. Класифікація інформаційних матеріалів.

Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного Веб-сайту Немішаївської селищної ради (далі Веб-сайт), за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

– статичні матеріали;

– динамічні матеріали;

– потокові матеріали.

До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися. Характерною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, навіть повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується відповідальною особою, що виконує наповнення власної частини Веб-сайту.

До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів, а іноді і годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Ці матеріали надходять на Веб-сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автоматизованому ) режимі. Потокові матеріали зберігаються на Веб-сайті лише до чергового оновлення. Вони відображаються на статичних чи динамічних НТМL-сторінках у вигляді одного з їхніх структурних елементів.

2. 2. Структура інформаційних матеріалів.

Організація інформаційних матеріалів на Веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах порталу (на веб-сторінках). У середині веб-сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить гіперструктуру порталу і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.

Визначення одиниць структури.

Частина – найбільша одиниця розподілу сайту, що відповідає одному з головних об’єктів.

Розділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі. Розділ може включати декілька сторінок.

Підрозділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі та упорядковані у ієрархічну структуру певного розділу.

Сторінка – окрема сукупність даних НТМL-структури. Елементи сторінки: текст, таблиця, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або «одноосібними» носіями блоків (елементів) інформації.

Документ – файл відмінної від НТМL-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.

2.3. Типи розділів, сторінок та елементів сторінки.

2.3.1. Типи розділів:

– інформаційний – розділ, основне призначення якого надавати інформацію; він містить усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;

– комунікаційний – розділ, основне призначення якого одержати інформацію від користувача і після первинної її обробки надати відповідь у вигляді сторінки;

– обов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-право вих актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3;

– необов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена важливістю відповідної інформації та функцій для досягнення мети та виконання завдання Веб-сайту. Технічна реалізація механізму створення структури сайту передбачає можливість довільного включення такого розділу до складу Веб-сайту.

2.3.2. Типи сторінок:

– за місцем в ієрархії:

кінцева – сторінка, на якій відсутні упорядковані переліки посилань;

переліковуюча – сторінка, яка має упорядковані переліки посилань на інші сторінки сайту;

– за засобом відображення:

повна – сторінка, яка займає максимальне відведене параметрами браузера вікно і заміщує попередню;

обмежена – сторінка, яка має додаткове значення, займає задану сервером площу при збереженні попередньо викликаної сторінки;

– за включенням загального стилю:

стильова – сторінка, на якій присутні елементи загального дизайну сайту;

унікальна – сторінка, яка має унікальний вигляд з метою збільшення інформативності, зручності для роздруку, підкреслення особливостей змісту;

– за механізмом їх створення:

статична – сторінка, яка зберігається на сервері у вигляді файлу;

динамічна – сторінка, яка створюється у відповідь на дії користувача;

– за критерієм можливості їх тиражування:

примірник – сторінка, яка, маючи власний інформаційний зміст, може бути еталоном для створення сторінки такого типу шляхом копіювання;

окрема – сторінка, яка створюється в одному примірнику для відображення конкретної інформації унікальної структури;

– за призначенням:

блок-схема – карта частини сайту типу блок-схеми;

загальна – загальні дані теми та переліки посилань;

стаття – монолітний текст із зображеннями об’єктів, що розглядаються на сторінці;

набір статей – структурований текст, що вміщує заголовки статей, тексти статей, ілюстрації;

мапа – мапа селища;

інтерактивна мапа – інтерактивна мапа селища;

схема – схема проїзду;

вільна схема – схема умовно вільної структури;

презентація – таблиці, графіки та діаграми в супроводі тексту;

текст для друку – текст для друку;

комунікаційна – сторінка, яка є лише місцем для розміщення форми.

2.3.3. Типи елементів сторінки:

– за принципом необхідності:

обов’язковий;

необов’язковий;

– за принципом включення до атрибутів загального стилю сайту:

атрибут загального стилю;

звичайний атрибут (можна не вказувати).

2.3.4. Типи тексту:

заголовок – короткий, певним чином виділений текст;

короткий опис – загальна інформація, скорочений виклад тексту;

абзац – текст значного обсягу, відокремлений від інших елементів сторінки;

перелік – структурований текст, кожен елемент якого являє собою відокремлений заголовок або один з послідовності ординарних рядків; текстове меню – сукупність словосполучень, на кожне з яких пов’язано декілька посилань.

2.3.5. Типи таблиць:

зовнішня – таблиця, як правило, без рамок, для структурного розміщення інших елементів, що включають тексти, зображення, таблиці;

внутрішня – таблиця, призначена для структурного відображення таблично-орієнто ваних даних.

2.3.6. Типи форм:

– повна – багатоелементна форма для виконання великої кількості операцій введення та вибору даних для передачі на сервер, як правило, займає значну частину сторінки;

– вбудована – форма, у складі якої лише декілька елементів, що призначені для багаторазової передачі на сервер коротких повідомлень, наприклад, запитів для пошуку.

2.3.7. Типи зображень:

ілюстраційне – зображення, що не має елементів інтерактивності;

інтерактивне – зображення, з яким пов’язано посилання;

графічна мапа – зображення, з різними частинами якого пов’язано декілька посилань.

2.4. Інформаційна структура Веб-сайту.

2.4.1. Інформаційна структура частини Веб-сайту, повинна бути адекватна відповідній предметній області. Інформаційне наповнення має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

2.4.2. Класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову.

2.4.3. Ієрархічна підпорядкованіст ь матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості.

2.4.4. Назви класифікаційних рівнів (розділів, підрозділів) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів.

2.4.5. Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.

2.4.6. Розміщення матеріалів на окремих сторінках Веб-сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.

3. Порядок інформаційного наповнення та актуалізації змістовної частини Веб-сайту.

3.1. Інформація, що повинна обов’язково розміщуватися на Веб-сайті постачальниками інформації:

– найменування органу;

– основні завдання та нормативно-право ві засади діяльності;

– інформація про структуру та керівництво селищної ради та виконавчого комітету;

– місцезнаходження органу, (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти);

– план-схема селища;

– інформація про відділи, їх функції, а також прізвища, імена, по батькові керівників та працівників, робочі номери телефонів, адреси електронної пошти тощо;

– розпорядок роботи органу та години прийому керівництвом;

– нормативно-право ві акти селищної ради, виконавчого комітету, регуляторні акти;

– база рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, регуляторних актів, угод що мають суспільне значення;

– інформацію про пленарні засідання селищної ради: розклад засідань селищної ради, порядок денний та інформація про хід пленарних засідань;

– інформація про депутатський корпус, депутатські фракції і групи, постійні, тимчасові комісії та будь-які комісії створені в межах селищної ради та її виконавчого комітету;

– перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій селищної ради;

– перелік протокольних доручень селищної ради із зазначенням відповідальних осіб та строки їх виконання;

– акти індивідуальної дії, видані Немішаївською селищною радою, її виконавчим комітетом та селищним головою;

– звернення депутатів селищної ради;

– порядок денний наступної сесії;

– інформація про дату, час та місце засідання всіх комісій селищної ради, виконавчого комітету та комісій при селищному голові;

– перелік питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

– зразки документів та інших матеріалів, необхідних для оформлення звернення громадян до органу місцевого самоврядування;

– інформація про виконання бюджету відповідного рівня;

– відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

– поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;

– оголошення про проведення ремонтних та будівельних робіт, що можуть стати перешкодою для стабільного функціонування селищної інфраструктури;

– перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, спортивних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території селища, із зазначенням адреси;

– положення про офіційний Веб-сайт Немішаївської селищної ради;

– питання, винесені на місцевий референдум, громадські слухання, опитування;

– результати референдумів, громадських слухань, опитувань;

– оприлюднення відповідей на найбільш поширені звернення та іншої інформації, широкого обговорення актуальних суспільних проблем та вивчення громадської думки про шляхи їх розв’язання;

– посилання на веб-сайти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

– новини та події, які відбуваються в селищі;

– телефони гарячих ліній;

– історія селища;

– фотогалерея;

– оголошення.

3.2. Немішаївської селищною радою на Веб-сайті додатково розміщується така інформація:

– сучасна територія та історія селища;

– інфраструктура селища, статистична інформація;

– посилання на інші Інтернет- ресурси.

3.3. На Веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку постачальники інформації вважають за доцільне оприлюднити.

3.4. На Веб-сайті обов’язково розміщуються або дублюються, у разі наявності, усі бази даних та документи, що можуть бути оприлюднені і не містять державних або службових таємниць. Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними посадовими особами Немішаївської селищної ради. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника Веб-сайту.

3.5. Інформація, що розміщується на Веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

3.6. Інформація на Веб-сайті подається державною мовою.

3.7. Робота із зверненнями, побажаннями, пропозиціями громадян, що надходять на Веб-сайт.

3.7.1. Електронні звернення громадяни надсилають на адресу скриньки nemrada@ukr.net.

4. Організація робіт, що забезпечують функціонування Веб-сайту

4.1. Координація робіт із забезпечення функціонування та розвитку Веб-сайту, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Адміністратором сайту.

4.2. Персональна відповідальність за інформаційне наповнення покладається на керівника відповідного постачальника інформації.

4.3. Спеціалісти Немішаївської селищної ради співпрацюють з адміністратором сайту щодо розміщення інформації на офіційному Веб-сайті відповідно до даного положення. При відсутності відповідального співробітника Немішаївської селищної ради повноваження адміністратора надаються секретарю Немішаївської селищної ради, в разі відсутності легітимного секретаря на сайті не публікується жодна інформація.

4.4. Склад інформації, яка представляється постачальниками інформації, її структура та оформлення, визначаються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

4.5. Реєстрація спеціалістів комунальних установ та організацій селища, підпорядкованих Немішаївській селищній раді, для надання інформації до сайту можлива на основі службової записки на ім’я адміністратору сайту із зазначенням ПІБ особи, контактних даних (електронна адреса, телефон) та розділу сайту, в якому буде публікуватись інформація.

4.6. Звернення до секретаря виконавчого комітету Немішаївської селищної ради щодо визначення способу надання інформації до Веб-сайту, надання чи отримання додаткової інформації, консультації, впровадження нових технологічних ідей, пропозицій, тощо подаються у формі листа з викладенням проблеми чи питання і дублюються електронним листом на електронну адресу http://nem-rada.gov.ua) з метою більш швидкого реагування.

Секретар ради                                                                                                                                 О.К. Хоменко