Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Немішаївської селищної ради

  1. НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Немішаївської селищної ради

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України,  Законів України “Про основи містобудування“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про оренду землі“, “Про землеустрій“, “Про оцінку земель“, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність“, “Про державну експертизу землевпорядної документації“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, “Про інформацію“, “Про доступ до публічної інформації“, Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок», від 22.04.2009 № 381 “Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності“, керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Немішаївська селищна рада в и р і ш и л а :

  1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Немішаївської селищної ради ( згідно додатку).

  2. Затверджене Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Немішаївської селищної ради оприлюднити через офіційний веб-сайт Немішаївської селищної ради.

  3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин.

Селищний голова С.В. Замідра

смт. Немішаєве

-09 –VІІ

19.10.2016 р.

Додаток 
до
рішення селищної ради 
від 19.10.2016 № 09-УІІ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території
Немішаївської селищної ради

1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Немішаївської селищної ради (надалі – Положення) визначає порядок підготовки документів та процедуру продажу земельних ділянок у власність або права на їх оренду на земельних аукціонах.

1.2. Подані у Положенні терміни вживаються у значенні:

аукціон – форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів ліцитатором; 

виконавець земельних торгів (надалі – Виконавець) – юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з Організатором торгів договір на проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні; 

вільні земельні ділянки – земельні ділянки, що не надані у власність або користування, вільні від забудови та прав третіх осіб

гарантійний внесок – грошова сума, яку сплачує учасник аукціону на підставі договору, укладеного з виконавцем аукціону як гарантію участі та виконання своїх зобов’язань;

заявник – фізична чи юридична особа, яка у встановлений цим Положенням термін подала заяву (клопотання) про викуп земельної ділянки надання земельної ділянки у користування (власність, оренду) чи про участь на аукціоні;

крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

ліцитатор – фізична особа з спеціальною підготовкою, що безпосередньо проводить аукціон;

лот – об’єкт земельних торгів (земельна ділянка або право на неї) з якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на торгах;

містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, які регулюють планування, забудову та інше використання територій (схема планування, генеральний план, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території);

Офіційна публікація – опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.

організатор земельних торгів – Немішаївська селищна рада;

орендар – фізична або юридична особа, яка на платній основі користується земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства;

орендодавець – Немішаївська селищна рада;

переможець земельних торгів (надалі – Переможець) – особа з числа учасників земельних торгів, яка за результатами земельних торгів запропонувала найвищу ціну на заявлений лот та отримала право на укладання договору купівлі-продажу лота

покупець – переможець, який виконав у повному обсязі умови участі в аукціоні, підписав протокол аукціону, уклав договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот у терміни, визначені договором купівлі-продажу; 

продавець – Немішаївська селищна рада;

реєстраційний внесок – грошовий внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону у розмірі, що визначає Виконавець аукціону. 

стартова ціна – ціна земельної ділянки (права на неї), з якої розпочинається продаж лота на торгах;

учасник земельних торгів (надалі – Учасник) – особа, яка: може бути покупцем відповідно до законодавства України, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Кодексу Земельного кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;Начало формы

ціна продажу – зафіксована Ліцитатором найвища ціна продажу земельної ділянки (права на неї), що склалася за результатами земельних торгів.

1.3. Продаж земельних ділянок проводиться з метою ефективного використання земельного фонду селища, впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку селища.
1.4. Дія Положення поширюється на всі землі за винятком тих, що не можуть бути передані у власність або оренду відповідно до чинного законодавства України.
1.5. 3 метою оперативного вирішення питань, які виникатимуть під час процедури продажу земельних ділянок у власність або права оренди на аукціоні, може утворюватись комісія із земельних торгів (надалі – Комісія). 

1.6. Право власності на земельну ділянку фізичні та юридичні особи набувають відповідно до Земельного кодексу України.

1.7. Право оренди земельної ділянки відповідно до земельного законодавства набувають громадяни та юридичні особи України, іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави.

1.8. Об’єктом продажу у власність або права оренди на земельних торгах (аукціоні) чи надання в оренду є земельна ділянка. Ділянка повинна бути розташована у межах населеного пункту Немішаєве, входити до категорії земель, що можуть бути продані у власність або продано право оренди на них на земельних торгах (аукціоні).

1.9. Добір земельних ділянок для продажу на земельних торгах здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою, генерального плану забудови, планів детальної забудови території. При доборі земельних ділянок враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

Забороняється вносити до переліку ділянок, які підлягають продажу на аукціоні, призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

1.10. Розробку проектів відведення земельних ділянок, інших проектів землеустрою, у тому числі технічної документації з перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість) та звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, здійснюють землевпорядні, проектні та експертні організації, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. 

1.11. Підготовка землевпорядної, містобудівної та проектної документації, пов’язаної з набуттям прав на землю на конкурентних засадах, здійснюється на замовлення Немішаївської селищної ради підприємствами та організаціями, що мають відповідні ліцензії (дозволи) на проведення відповідних робіт.

1.12. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.

1.13 Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

2. Порядок розгляду та підготовки документів для продажу земель у власність або продажу права оренди земельних ділянок на аукціоні (вільних від забудови земельних ділянок).

2.1. На основі висновків постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин за зверненнями фізичних та юридичних осіб, з врахуванням інвестиційної привабливості земельних ділянок формується перелік земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або може бути продано право оренди на них.

2.2. У висновках та пропозиціях вказується орієнтовне місце розташування земельних ділянок, що розглядаються до продажу, орієнтовна площа та можливе функціональне призначення.

2.3. На підставі поданих висновків спеціаліст – землевпорядник селищної ради здійснює підготовчу роботу з попереднього розгляду і погодження даного переліку на пленарному засіданні селищної ради.

2.4. Селищна рада затверджує даний перелік, визначає спосіб набуття права на земельні ділянки (власність або право оренди) і надає дозвіл на розробку детального плану території, після громадського обговорення та затвердження даної містобудівної документації, надає дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки відповідно до затвердженого переліку.

2.5. При продажі земельних ділянок у власність або продажу права оренди земельних ділянок у випадках, передбачених цим Положенням, вартість земельної ділянки або вартість права оренди земельної ділянки визначають ліцензовані спеціалізовані експертні організації згідно з чинними методиками.

2.6. Відповідно до рішення про затвердження переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціоні, селищна рада забезпечує: 

2.6.1. Через спеціалізовану ліцензовану землевпорядну організацію виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.6.2. Визначення вартості земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність, та встановлення стартової ціни на підставі експертної грошової оцінки .

2.6.3. Визначення права оренди земельної ділянки на підставі експертної оцінки права оренди, яку здійснює ліцензована експертна організація.

2.7. Виготовлений та погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також вартість продажу земельної ділянки підлягає затвердженню селищною радою.
2
.8. Селищна рада приймає рішення про продаж та спосіб реалізації земельних ділянок у власність або права оренди земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні),у якому зазначаються:

а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;

б) стартова ціна лота;

в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

2.9. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

3. Інформація про землі, що підлягають продажу на аукціоні


3
.1. Відповідно до укладеного договору між Виконавцем та Організатором про надання послуг при проведенні земельного аукціону з продажу земельних ділянок Виконавець забезпечує офіційне опублікування відповідно до закону інформації щодо проведення земельних торгів та реєстрацію учасників аукціону. 

Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот.

Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.

Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот

3.2. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.

3.3. Офіційна інформація про об’єкт продажу (лот) повинна містити відомості про:  

а) найменування організатора земельних торгів;

б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

в) цільове призначення, а для містобудівних потреб – також види використання;

г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов’язаних із забудовою;

е) місце і час проведення земельних торгів;

є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

з) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря);

і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів.

При розміщенні оголошення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.

3.4. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів з моменту опублікування у засобах масової інформації, офіційної інформації про об’єкт продажу (лот).

3.5. З моменту опублікування інформаційного повідомлення організатор продажу та виконавець земельних торгів надають можливість попередньо ознайомитись із земельними ділянками всім юридичним і фізичним особам, які бажають взяти участь у аукціоні.

4. Умови участі в аукціоні


4
.1. Продаж земель на земельних торгах (аукціоні) здійснюється за наявності не менш як двох учасників аукціону.

4.2. Для реєстрації Заявники (учасники аукціону) сплачують встановлений Виконавцем продажу реєстраційний внесок.

Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

Заявники також вносять гарантійний внесок у вигляді грошових коштів у розмірі 5 відсотків від стартової ціни продажу земельної ділянки. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.

4.3. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 Земельного Кодексу України .

4.3. Якщо Заявник (учасник аукціону) висловлює бажання брати участь у придбанні кількох лотів, то розмір зазначених грошових коштів повинен становити 5 відсотків від стартової ціни кожного з цих лотів, які сплачуються окремо.

4.4. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 138 Земельного Кодексу України) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.

4.5. Переможцю, який придбав земельну ділянку, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбану земельну ділянку.

4.6. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

а) заяву про участь у земельних торгах;

б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи – підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.

Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників – фізичних осіб та представників учасників – юридичних осіб.

Виконавець земельних торгів після отримання документів заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати, та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).

4.7. У разі відмови у прийнятті документів для участі в аукціоні Заявнику надається аргументована письмова відповідь впродовж одного дня з моменту прийняття відповідного рішення, але не пізніше як за 2 дні до завершення строків подачі заявок.

4.8. Відомості про Заявників (учасників аукціону) не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця аукціону.

4.9. Заявник (учасник аукціону) має право відкликати свою заяву до встановленого терміну проведення аукціону, повідомивши про це письмово Виконавця проведення аукціону не пізніше останнього дня прийняття заяв на участь в аукціоні. У цьому разі йому повертається сума гарантійного внеску.

4.10. До участі в аукціоні не допускаються:

4.10.1. Особи, які не можуть бути покупцями згідно з чинним законодавством України.

4.10.2. Особи, які не подали належним чином оформлені документи для участі в аукціоні, перелік яких затверджений Виконавцем, а також не сплатили реєстраційний та гарантійний внески у терміни та на рахунки, зазначені в інформаційному оголошені.

4.10.3. Особи, які подали документи, що містять неправдиву інформацію.

5. Підготовка лотів до проведення земельних торгів

Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно доЗакону України “Про оцінку земель” у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів у разі звернення стягнення на земельну ділянку включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

6. Порядок проведення аукціону

6.1. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з Організатором аукціону.

6.2. Угода повинна передбачати:

6.2.1. Строки проведення аукціону.

6.2.2. Стартову ціну продажу земельних ділянок або права оренди земельних ділянок.

6.2.3. Розмір і порядок виплати винагороди.

6.2.4. Взаємні зобов’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін.

6.2.5. Інші умови на розсуд сторін договору.

6.3.У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).

Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.

Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.

Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.

 6.4. Заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів подаються за формами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

6.5. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об’єднань.

За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.

6.6. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).

6.7.Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:

усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

6.8.Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

6.9.Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників.

6.10. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.

6.11. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

6.12. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.

У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 6 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,6 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі продажу права на неї.

6.13. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов’язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.

У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова “Продано”, називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.

6.14. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.

За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.

6.15. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 16 хвилин.

6.16. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.

Один примірник протоколу видається переможцю.

6.17. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.

6.18. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених пп.6.23.

У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.

6.19. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.

Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.

6.20. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

6.21. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.

6.22. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.

6.23. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 Земельного Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.

6.24. На торгах зобов’язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

6.25. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

7. Встановлення результатів торгів

7.1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

7.2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані.

7.3. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 137 Земельного Кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.

7.4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев’ятій статті 137 Земельного Кодексу.

7.5. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.

Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

8.Повторний продаж земельних ділянок на аукціоні

8.1. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 Земельного Кодексу.

9. Оприлюднення результатів земельних торгів

Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також, за бажанням організатора земельних торгів, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

Секретар ради О.К. Хоменко