Регламент ради

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

 

Немішаївської селищної   ради сьомого скликання

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення:

Стаття  1.  Правові засади роботи Немішаївської селищної  ради

 1. Немішаївська селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальної громади   селища Немішаєве Бородянського району Київської області.
 2.   Порядок діяльності Немішаївської селищної ради, її виконавчого комітету та посадових осіб, засади формування організації діяльності та припинення діяльності депутатських груп встановлюється Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих  рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами, Регламентом.
 3. Регламент селищної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій, роботи комісій, їх формування, визначає функції органів ради, їх посадових осіб, законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань віднесених до її повноважень та порядок здійснення контрольних функцій селищної ради.

Стаття 2.  Місце проведення та мова ведення сесії ради

 1. Селищна рада проводить сесії  в залі Немішаївського міського Будинку культури

( смт. Немішаєве  вул. Петровського,1), або в іншому місці,визначеному розпорядженням селищним головою за необхідністю.

 1. За рішенням сесії селищної ради прийнятим більшістю від її складу депутатів її засідання можуть проводитись в іншому місці.
 2. Робота селищної ради ведеться українською мовою
 3. У разі , коли промовець не володіє державною мовою він має право виступати мовою зрозумілою для більшості депутаті, в інших випадках забезпечується переклад у виступі на українську мову.

Стаття 3.  Відкритість і гласність роботи Немішаївської селищної  ради

 1. Діяльність селищної ради, її виконавчого комітету здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному,  вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.
 2. У сесії ради, засіданнях її виконавчого комітету можуть брати участь народні депутати України, представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації за запрошенням.

Заступник голови виконавчого комітету ради  має право бути присутнім на засіданнях сесії без запрошення.

3.Під час пленарного засідання може здійснюватися аудіо та відеозапис, з подальшим розміщенням його на офіційному веб-сайті селища.

 1. 4. Гласність роботи сесії селищної ради забезпечується шляхом оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, матеріалів засідань ради на інформаційному стенді Немішаївської селищної ради, в селищній газеті “ Вісник Немішаєва”, а також на офіційному веб-сайті селища в мережі Інтернет.
 2. Головуючий на засіданні сесії повідомляє депутатів селищної ради про офіційно запрошених осіб присутніх на сесії.

Присутність запрошених на сесії вирішує сесія селищної  ради.

 1. Здійснення селищною радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.
 2. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4 . Закриті сесії селищної  ради

 1. Закриті сесії селищної ради для розгляду окремо визначених питань (за виключенням питань відведення земельних ділянок) проводяться за рішенням сесії селищної ради,  прийнятим більшістю від її складу голосів депутатів селищної ради.
 2. На закритій сесії селищної ради мають право бути присутніми заступник голови виконавчого комітету ради, а також особи,  присутність яких визначена сесією селищної ради необхідною. Головуючий на закритій сесії повідомляє депутатів про всіх запрошених на сесію.
 3. Особам, які беруть участь у закритій сесії селищної ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису, обробки інформації.
 4. Наприкінці закритого засідання сесії селищна рада після скороченого обговорення приймає рішення щодо необхідності публікації стенографічного матеріалу, результатів голосування, прийнятого рішення.
 5. Стенографування, підготовка протоколу закритого засідання сесії селищної ради здійснюється секретарем ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорених на сесії питань.

 Стаття 5. Розміщення  депутатів селищної ради, запрошених осіб у залі проведення сесії

 1. Розміщення депутатів селищної ради визначається  депутатською групою – перші чотири  ряди зали.
 2. Особи запрошені на засідання сесії селищної ради розміщуються на відведених для них в установленому порядку місцях – з п’ятого ряду зали.

Стаття 6.  Забезпечення діяльності селищної  ради

 1. Організаційне, правове, наукове, документальне, аналітичне, матеріально – технічне та фінансове забезпечення діяльності селищної ради, , депутатів, депутатських груп, здійснює виконавчий комітет селищної ради.

Виконавчий комітет ради також сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою.

 1. Структура виконавчого комітету селищної ради затверджується більшістю голосів від загальної кількості депутатів за поданням комісії до сфери відання якого належить питання регламенту.
 2. Виконавчий комітет селищної ради діє на основі рішення про виконавчий комітет селищної  ради, яке затверджується рішенням селищної ради, та після закінчення повноважень ради, селищного голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 3. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила.
 4. Кошторис витрат пов’язаний з діяльністю селищної ради на наступний рік затверджується селищною радою до прийняття селищного бюджету на наступний рік за висновками комісії до сфери відання яких належить питання регламенту і бюджету.
 5. Виконавчий комітет  селищної  ради за посадою очолює голова селищної ради.
 6.    До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

РОЗДІЛ ІІ

Організація роботи селищної  ради

Глава 1

Сесії    селищної   ради

 Стаття 7.  Форми роботи селищної ради.

1.Селищна рада проводить свою роботу сесійно, сесії є чергові та позачергові.

Сесія селищної ради складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, тимчасових комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи депутатів  селищної ради у депутатських групах  та з виборцями .

            2.Сесія селищної ради може бути проведена в вихідний день.

 1. Пленарні засідання ради починаються о 15-й годині в робочі дні, о 10.00 годині в вихідні дні. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.
 2. 4. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення  засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

   Стаття 8.  Чергові та позачергові сесії селищної ради

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
 2. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені цим Регламентом;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною третьою цієї статті.

 1. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради.

У цьому випадку на  ім’я  голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії  із зазначенням питань, розгляд яких  пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обгрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-денний строк доводяться до ініціаторів  скликання сесії.  У разі згоди  із висновками голови ради, ініціатори офіційно  відкликають своє подання в 3-денний термін.

 1. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 2 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів , сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Глава 2

Перша сесія селищної  ради нового скликання

Стаття 9. Формування та організація роботи першої сесії селищної  ради

 1. Перша сесія новообраної ради скликається головою селищної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова селищної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних  депутатів.
 3. Першу сесію відкриває і веде до обрання голови селищної ради голова селищної виборчої комісії.

Стаття 10 . Послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної селищної ради

1.Формування тимчасової Президії першої сесії.

 1. Обрання лічильної комісії.

3.Обрання секретаря.

4.Про результати голосування і підсумки виборів депутатів селищної ради ;

5.Про обрання голови селищної ради.

Після обрання голови ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть  бути додатково включені наступні питання :

1) про обрання заступника виконавчого комітету ради ;

2) про утворення виконавчого комітету  ради ;

3) про утворення постійних комісій та обрання їх голів ;

4) про утворення виконавчого комітету ради та затвердження чисельності ;

5)  про обрання секретаря ради.

          Стаття 11.  Лічильна комісія.

          1.Лічильна комісія утворюється рішенням селищної ради з числа депутатів ради  в кількості 3 осіб.

Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком  чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

Засідання лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито.

2.У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії  кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 12.  Секретар селищної ради.

1.Секретар селищної ради обирається рішенням  ради  на весь час повноважень ради.

Секретар ради обирається відкритим або таємним голосуванням за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

 1. Секретар ради :

– скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною другою статті 8 Регламенту;

– повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

– веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною  другою статті 8 Регламенту;

– організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

– забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

– забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

– за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

– сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

– організовує за дорученням  ради  здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

– забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, які мають на це право;

– вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та виконавчого комітету.

 1. Секретар ради за рішенням ради здійснює одночасно повноваження секретаря виконавчого комітету ради.
 2. Повноваження секретаря можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Стаття 13. Повідомлення про скликання сесії.

1.Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.

2.Депутати заздалегідь повідомляються про  час скликання і місце проведення сесії ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії  направляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які вносяться на  розгляд сесії, депутати можуть отримати у виконавчому комітеті ради не пізніш як за три дні до її відкриття. Депутатам селищної ради, які мають електронну пошту, проекти рішень та інші інформаційні матеріали, які вносяться на  розгляд сесії надсилаються на їхні електронні адреси (за бажанням).

3.У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради  з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається  внести на розгляд ради,  та доводиться до відома депутатів не пізніше, як за день до сесії.

Документи позачергової сесії селищної  ради видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 14. Реєстрація  депутатів.

 1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову ради або секретаря ради.
 2. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про                                               відкриття засідання ради.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 15. Запрошені на сесію.

1.На засідання ради можуть бути запрошені   керівники відділів, управлінь, інших підрозділів райдержадміністрації, організацій і установ селища,  а також підприємств усіх форм власності.

 1. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями.
 2. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію.

Для запрошених на сесію відводяться місця  у залі засідань окремо від місць для депутатів.

 1. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

 Стаття 16. Ведення сесії.

1.Сесію селищної ради відкриває ( крім першої ), веде і закриває голова ради , а за його відсутності – секретар ради. У разі неможливості   виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи  депутатів, з ініціативи якої скликано сесію , один з депутатів, що входить до її складу, а  веде за рішенням ради один з депутатів ради. Президія сесії обирається в складі голови та секретаря ради.

 1. Головуючий на сесії :
 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви ;
 • забезпечує дотримання депутатами цього регламенту ;
 • організовує розгляд питань порядку денного ;
 • надає слово депутатам та запрошеним ;
 • оголошує заявки, повідомлення, інформації,
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати ;
 • вживає заходів щодо підтримки порядку на засіданні ;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
 1. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту,  недодержання етики пленарних засідань – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.

Глава 3

Підготовка та організація розгляду питань на сесії селищної ради

Стаття 17. Порядок денний сесії.

1.Проект  порядку денного сесії формується головою ради на підставі плану роботи ради, пропозицій  постійних комісій, депутатських груп, фракцій,  депутатів районної державної адміністрації. Він надсилається депутатам не пізніше як за  десять днів до сесії.

.        2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами  та особами не пізніше як за 25 днів до пленарного засідання, якщо інше не передбачено діючими законодавчими актами, а саме ЗУ «Про рекламу», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Голова ради організовує їх попередній розгляд.

 1. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією.
 2. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними комісіями чи іншими органами за дорученням голови ради.
 3. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.
 4. В порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається “Різне”.
 5. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.
 6. Питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноситися чи виключатися з нього. Рішення про зміни до порядку денного приймаються у порядку, передбаченому у пункті 5 цієї статті.

Стаття 18. Організація розгляду питань.

 1. Обговорення питання на сесії ради включає :

–   доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них ;

 • співдоповіді ( у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них ;
 • виступи депутатів ;
 • заключне слово доповідача та співдоповідачів.
 1. Для доповідей на сесіях ради надається до 15 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень,  зауважень, запитань, пропозицій,  повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити  час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

3.Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках  :

 • якщо список бажаючих виступити вичерпано ;
 • якщо ніхто не подав заяву про надання слова ;
 • у разі закінчення визначеного для виступів часу  ;
 • у разі внесення пропозицій  депутатів щодо припинення обговорення.

Коли окремі депутати,  які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає  щодо цього окремо рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги   виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

 Стаття 19.  Порядок надання слова.

1.Заява про  надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
 2. Голова, секретар ради, голови постійних комісій (якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії) мають право на виступи на загальних підставах.
 •   Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.
 1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

Стаття 20.  Прийняття рішень.

 1. Рішення ради приймається на ІІ пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
 2. Внесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях, оприлюднення проекту рішення  у встановлений законодавством термін.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або ( за її дорученням) через виступ представника комісії.

 1. Процедура підготовки рішень селищної ради визначається окремим порядком, який затверджується селищною радою. Порядок підготовки проектів рішень Немішаївської селищної ради є обов’язковим для всіх категорій осіб, які є головними розробниками проектів рішень селищної ради.
 2. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення  результатів голосування головуючий нікому не надає слово.
 3. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
 4. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.

7.Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

8.Рішення ради  приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради.

 1. При голосуванні депутат має один голос і подає його “за”, “проти” чи утримується від голосування.
 2. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого  з депутатів, підтриманою не менш як третиною депутатів, присутніх на сесії.

Таємне голосування проводиться при обранні секретаря селищної ради,  та у інших випадках, передбачених  законодавством, а також за окремою ухвалою сесії.

 1. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів, головуючий на засіданні) оголошує результати голосування і повідомляє : прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.

При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

 1. При поіменному голосуванні кожен депутат за представленням свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис “за”, “проти” або “утримався” та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування  – секретарю сесії.  Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

 1. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня затверджується радою.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

Бюлетені видаються  депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів за представленням депутатського посвідчення, що засвідчується особистим підписом.

Кожному депутату видається один бюлетень.

Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Якщо на посаду балотувалось дві кандидатури і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів від їх фактичної кількості, то проводяться повторні вибори, в яких  може брати участь та особа, яка набрала більше голосів порівняно з іншими кандидатом.

У випадку, коли на посаду голови балотувалось дві кандидатури і набрали під час голосування однакову кількість голосів, то проводяться повторні вибори, в яких  можуть брати  участь ці ж особи.

Якщо  на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не  отримав більше половини голосів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненнями кандидатур.

Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії.  По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

 1. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.
 2. Рішення ради оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на інформаційному стенді Немішаївської селищної ради.

РОЗДІЛ ІІІ

 Повноваження  селищної  ради

 Глава 4

 Діяльність селищної ради

 Стаття 21. Планування роботи ради.

1.Робота  ради, як правило, планується на півроку. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться головою ради за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами.

2.У план включаються питання для внесення на розгляд сесії, постійних комісій, а також заходи щодо сприяння депутатам селищної ради у здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі навчання.

Також  до плану включаються заходи щодо здійснення взаємодії  керівниками організацій та установ селища, організаційно-масові заходи, у проведенні яких беруть участь депутати селищної ради.

 1. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти селищного голови, а також інформація щодо  виконання прийнятих рішень.
 2. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.
 3. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях.

 Стаття 22. Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету.

 1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету вносяться в селищну раду заступником голови виконавчого комітету ради не пізніше як за 25 днів до їх розгляду на сесії.

2.Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю заступника голови виконавчого комітету ради.

Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють :

з питань програми соціально-економічного розвитку – постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин ;

з питань проекту селищного бюджету – постійна комісія з питань бюджету і фінансів.

Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на засіданнях комісій з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин та і з питань бюджету і фінансів за участю голів усіх постійних комісій.

3.Селищна рада заслуховує доповіді представників виконавчого комітету з питань програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету., їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів комісій з питань роботи галузей народного господарства, соціально-культурного будівництва, торговельного обслуговування  та з питань бюджету та фінансів.

В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

4.Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

5.Проекти рішення про селищний  бюджет перед його розглядом на сесії селищної ради повинен бути попередньо схвалений виконавчим комітетом ради.

Разом з проектом рішенням виконавчий комітет подає  в селищну раду  :

– Пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити :

а/ інформацію про соціально-економічний стан селища і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту селищного бюджету ;

б/ оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих селищною радою податкових пільг ;

в/ пояснення до основних положень проекту рішення про селищний  бюджет, включаючи аналіз  пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету ;

г/ обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів ;

–  Прогноз показників селищного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди ;

–  Показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду ;

–  Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди ;

–  Інформацію про хід виконання селищного бюджету у поточному бюджетному періоді ;

–  Пояснення головного розпорядника бюджетних коштів до проекту селищного бюджету (подаються до постійної комісії з питань бюджету і фінансів ).

–   Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий комітет ради.

6.Рішенням  про селищний бюджет визначаються :

–  загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні ;

– бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією ;

–  доходи бюджету за бюджетною класифікацією ;

–  бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів ;

–  додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

7.У проекті селищного бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування селищного бюджету, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

 1. Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає рішення.
 2. Затверджені програми соціально-економічного і культурного розвитку, селищний бюджет, звіти і інформації про їх виконання оприлюднюються на інформаційному стенді Немішаївської селищної ради, публікуються в газеті “ Вісник Немішаєва” а також на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет .

Стаття 23.  Протоколювання засідання сесії.

 1. Засідання селищної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар сесії.
 2. У протоколі сесії зазначаються :
 • дата , час і місце проведення сесії ;
 • кількість депутатів, присутніх на засіданні ;
 • питання порядку денного, внесені на розгляд ;
 • прізвища головуючого на засіданні і присутніх, тексти виступів ;
 • всі внесенні на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення ;
 • повні результати голосування і прийняті рішення.
 1. Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою. Він візується секретарем ради і підписується селищним головою. Цей документ зберігається у виконавчому комітеті ради, а потім здається до архівних установ відповідно до вимог нормативних актів.

У випадку ведення аудіо чи відеозапису пленарного засідання разом з протоколом зберігається компакт-диск з записом.

4.Секретар ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають :

 • протокол засідання ;
 • відомості про реєстрацію депутатів ;
 • проекти документів, які розглядаються на сесії ;
 • висновки і пропозиції щодо розглянутих на засіданні питань ;
 • тексти виступів депутатів, які не було проголошено ;
 • запити депутатів ;
 • матеріали, які поширювались серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

   Стаття 24.  Розгляд питання про недовіру селищному голові

1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру селищному голові можуть вноситись на розгляд сесії не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Рішення про включення питання для розгляду на сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 1. За рішенням сесії підготовку питання для розгляду здійснює одна із постійних комісій ради.

3.Селищна рада заслуховує доповідь представника від депутатів, ініціаторів  розгляду питання, відповіді доповідача  на запитання, співдоповіді  постійної комісії ради, що готувала питання до розгляду, виступ селищного голови  та його  відповіді на запитання.

 1. Рішення про недовіру селищному голові приймається шляхом таємного голосування.

У разі прийняття рішення про недовіру селищному голові   ради у п’ятиденний термін  направляє його голові районної ради

Глава 5

  Депутати, посадові особи і виконавчий комітет ради

 Стаття 25. Депутати селищної ради

 1. Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законами України, цим Регламентом.
 2. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів  депутата пленарного засідання ради.

Депутату видаються посвідчення  встановленого зразка.

 1. Депутати селищної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 2. Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань сесії. Рада, її виконавчий комітет сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів  документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
 3. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.
 4. Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутат від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати голова ради, секретар ради, комісія, до якої депутата обрано.
 5. Відсутність депутат на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради секретаря,  а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, з’ясовуються комісією, до  компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

8.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконанням ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 1. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних комісій та інших комісій, розпорядженнями селищного голови, службовою документацією виконавчого комітету ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

10.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

11.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 1. Депутат селищної ради повинен дотримуватися правил депутатської етики.

Стаття 26.  Селищний голова.

 1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.Селищний голова :

– забезпечує здійснення повноважень на території селищної ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та вищих органів виконавчої влади;

– організовує роботу ради та виконавчого комітету ради;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

– вносить на розгляд  ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

– вносити на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету та здійснює керівництво;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, головує на пленарних засіданнях;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, селищного бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посади керівників  установ, що належать до комунальної власності;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради та її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних, позабюджетних  цільових ( в тому числі валютних) коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою;

– представляє  територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами;

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

– веде особистий прийом громадян;

– забезпечує додержання законодавства щодо звернень громадян та їх об’єднань;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування та видає розпорядження в межах своїх повноважень;

 1. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. У своїй діяльності селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед селищною радою та перед виконавчим комітетом ради.
 3. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь-який визначений термін.

Стаття 27. Постійні комісії селищної ради.

1.Повноваження постійних комісій, порядок їх утримання і діяльності визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

2.Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.

3.Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 1. Селищна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії – на засіданні комісії.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї  комісії за винятком лічильної комісії та має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не може бути обраний  селищний голова.

5.Голова постійної комісії може бути відкликаний радою.

Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

6.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, організує роботу щодо виконання рішень комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

 1. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

8.Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається :

 • час, день, місце проведення засідання ;
 • хто бере участь в ньому, головує на засіданні ;
 • перелік питань для розгляду, виступаючі ;
 • прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації комісії  приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1. Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У цьому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.

У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань, віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

 1. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

11.Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

Стаття 28.Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 29. Депутатські групи.

1.Для спільної роботи  по  здійсненню депутатських повноважень депутати можуть об’єднуватись на основі взаємної згоди у депутатські групи. Депутатські групи формуються за професійним, виробничим або партійним принципом за умови, що до складу кожного з них входять не менше як 5 депутатів

 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень селищної ради.

Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів.

 1. Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 2. Депутатська група реєструється секретарем  ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу .                                                                                                                        5. Діяльність депутатської групи припиняється :

–  у разі вибуття окремих депутатів селищної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 5 осіб ;

– у разі прийняття депутатами селищної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи ;

– після закінчення строку, на який депутати селищної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень селищної  ради.

У разі  припинення діяльності депутатської групи селищна рада приймає відповідне рішення.

 1. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого уповноваженого представника з усіх питань порядку денного сесії.

Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 30. Права депутатських груп.

         Депутатські групи мають право :

 1. на пропорційне представництво в постійних комісіях ради ;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада ;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради ;
 4. об’єднувати зусилля з іншими групами  для створення більшості в раді чи опозиції ;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом .

Глава 6

 Депутатський запит, пропозиції і зауваження депутатів.

Стаття 31.  Депутатський запит.

1.Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога  депутата до голови, до керівників підприємств, установ  і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, а також до голови  районної  державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2.Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшло напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.

 1. Селищний голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

Орган або посадова   особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений строк дати усну або письмову відповіді на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

По запиту може проводитися обговорення та приймається рішення . Обговорення може  бути відкрито, якщо на цьому наполягає депутат і не менше однієї п’ятої частини депутатів від фактичної кількості.

 1. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесії запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Стаття 32. Пропозиції і зауваження депутатів

За дорученням селищного голови розглядаються комісіями чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним селищній раді органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження  не пізніше як у місячний термін, або в інші строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів селищної ради , які внесли пропозиції чи   зауваження, а також селищну раду.

 Глава 7

Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Стаття  33. Зміни і доповнення до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією селищного голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.

Стаття 34.   Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, захисту прав і свобод громадян. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Стаття 35.   Якщо будь-яке із положень Регламенту втратить силу у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України, це не вплине на дійсність інших положень.