Про перепризначення судсидій

З 1 травня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, якою внесено низ­ку змін до порядку надання житлової субсидії. З урахуванням прийнятих змін у травні поточного року органами соціального захисту населення проведено перепризначення субсидій на на­ступний 12-ти місячний термін, яка буде розрахована на не опалювальний сезон, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Сім’ям, які вже отримували суб­сидію, повторно звертатися до органів соціального захисту насе­лення та подавати документи не потрібно.

Віднині:

  • субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-кому­нальних послуг призначається, виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія;
  • при здійсненні розрахунку суб­сидії на оплату житлово-кому­нальних послуг на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попе­редньому періоді, враховуються доходи за період з квітня попе­реднього року по березень поточ­ного року включно;
  • для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему опо­даткування, система оподатку­вання та група платника єдиного податку визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія;
  • для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебува­ли на строковій військовій служ­бі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такими особами доходів, визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для пра­цездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;
  • у разі, коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньо­му місяці періоду, за який врахо­вуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячно­го сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць.

Для орендарів житлового при­міщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на опла­ту житлово-комунальних послуг призначається за наявності до­говору найму (оренди) з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчуєть­ся строк дії договору найму (орен­ди). На наступний термін субси­дія призначається за особистим зверненням орендаря.

У разі реєстрації місця пере­бування особи субсидія для від­шкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернен­ня на термін, що не перевищує шести місяців з дати реєстрації місця перебування. На наступний термін субсидія призначається за особистим зверненням громадя­нина після продовження строку реєстрації місця перебування.

Звертаємо звагу, що заяву і де­кларацію про доходи необхідно повторно подавати лише сім’ям, які:

  • орендують помешкання;
  • мають зміни у складі сім’ї (на­приклад: хтось прописався чи ви­писався);
  • звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ;
  • виявили бажання отримувати субсидію за зареєстрованим міс­цем перебування.

У разі отримання інформації від організацій, що надають житлово-комунальні послуги про суми простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія на наступний строк не признача­ється. Якщо протягом двох міся­ців з дати інформування про не призначення субсидії на наступ­ний термін громадянин докумен­тально підтвердив сплату забор­гованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому гро­мадянин документально підтвер­див сплату заборгованості або укладення договору.

Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування ви­трат на оплату послуг з газо-, елек­тропостачання для індивідуально­го опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природно­го газу або вартості 150кВт*г елек­тричної енергії (в разі використан­ня природного газу/електричної енергії для індивідуального опа­лення), за заявою одержувача субсидії перераховується на його особовий рахунок в банківській установі на підставі списків таких осіб, які подаються до 1 червня поточного року підприємства- ми-виробниками послуг з газо-, електропостачання управлінню соціального захисту населення, із зазначенням суми невикориста­ної субсидії. Так, на даний час управлінню соціального захисту надійшли списки осіб з економії по газопостачанню та електрое­нергії на 6000 осіб населення. На даному етапі проводиться прийом заяв від громадян Бородянщини по відшкодуванню таких сум.

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання документів з недостовірними відомостями, по­вертається за вимогою управлін­ня соціального захисту населення, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отри­мувачів субсидії на підприємствах-виробниках житлово-кому­нальних послуг.

За матеріалами управління соцзахисту населення РДА

Залишити відповідь