Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХЕКОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42978270 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.    Інформація про суб’єкта господарювання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техекосервіс» (ТОВ «Техекосервіс»), юридична адреса: 07854, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Немішаєве, вул. Біохімічна, будинок 1, контактний номер телефону (068) 357-27-58.

2.   Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Встановлення установки зі знешкодження відходів від очистки стічних вод (утилізатор термічний УТ 750і).

Технічна альтернатива 1. Встановлення установки зі знешкодження відходів тваринного походження – утилізатору термічного УТ 750. Запропонована планована діяльність зі встановлення утилізатору УТ 750 є найбільш ефективною як з економічної, так і з екологічної точок зору при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище.

Технічна альтернатива 2. Встановлення двох установок зі знешкодження відходів тваринного походження – утилізатору термічного УТ 300.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Відходи від очистки стічних вод утворюються на комплексі будівель очисних споруд з обладнанням, що знаходять за адресою Київська обл., Бородянський р-н, с. Микуличі, вул. Кар’єрна, 1. На ці очисні споруди приймаються стічні води та каналізаційні стоки.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

У зв’язку з тим, що встановлення утилізатору здійснюється для забезпечення потреб спалювання відходів на існуючому комплексі очисних споруд, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядаєт ься.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація проекту дасть можливість забезпечення знешкодження відходів від очищення стічних вод, створення додаткових робочих місць та мінімізації екологічного навантаження на довкілля в регіоні.

5.     Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

УТ представляє собою установку для термічного знищення відходів типу УТ з разовим завантаженням відходів до 300-750 кг і максимальною температурою спалювання 900-1350 ˚С.  Утилізатор працюватиме на природному газі з можливим використанням альтернативного виду палива (дизпаливо). Планований режим роботи утилізатора – 8 годин при 5-денному робочому тижні. Кількість обслуговуючого персоналу – 2 людини.

6.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

 • дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі найближчої житлової забудови;
 • організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
 • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо технічної альтернативи 2

 • дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі найближчої житлової забудови;
 • організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
 • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – містобудівні умови та обмеження, дотримання нормативної санітарно-захисної зони.

7.  Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Майданчик для розміщення утильустановки планується на існуючій та вже спланованій території з твердим водонепроникним покриттям. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. Додаткова еколого-інженерна підготовка та захист території не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2 – Майданчик для розміщення утильустановки планується на існуючій та вже спланованій території з твердим водонепроникним покриттям. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. Додаткова еколого-інженерна підготовка та захист території не передбачається.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 не розглядаються.

8.  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, шумове навантаження, утворення відходів.

щодо технічної альтернативи 2:

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, шумове навантаження, утворення відходів.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 не розглядаються.

9.  Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п. 8, частина 2, ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення); операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше).

10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11.   Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час експлуатації установки. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13.  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на  довкілля  планованої  діяльності  в  Єдиному реєстрі  з  оцінки  впливу на  довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.*

* – примітка: реєстраційний номер надається після публікації оголошення у двох ЗМІ. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.  Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15.   Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, gladun@menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua, тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. *

* – з копією листа на ТОВ «Техекосервіс»