Оформлення спадщини на території АТО та АР Крим

Питання: До якої нотаріальної контори необхідно звернутися спадкоємцю за вида­чею свідоцтва про право на спадщину, якщо спадкова справа відкрита на території АТО?

Відповідь: Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину регулюється статтями Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), Закону України «Про нотаріат», а також По­рядком вчинення нотаріальних дій нотаріу­сами України, затвердженим наказом Мініс­терства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 (далі – Порядок).

Відповідно до пп. 2.1. п. 2 глави 10 розділу II Порядку, спадкова справа заводиться но­таріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої першої заяви про прийнят­тя спадщини. Номер спадкової справи при­своюється один раз.

Згідно з пп. 4.12. п. 4 глави 10 розділу II Порядку, свідоцтво про право на спадщину видається за наявності в спадковій справі всіх необхідних документів. Згідно з наведе­ними нормами чинного законодавства, спад­кова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини один раз. Видача свідо­цтва про право на спадщину здійснюється нотаріусом тільки за місцем відкриття спад­щини.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085- р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повно­важення, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення».

Згідно з п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2014 р. № 953/5 «Про не­відкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» встановлено, що нотаріальні дії та державна реєстрація речових прав та їх об­тяжень на нерухоме майно, яке розміщене на території Луганської та Донецької областей, здійснюють державні реєстратори прав на нерухоме майно та приватні і державні но­таріуси інших районів Луганської та Доне­цької областей поза населеними пунктами і районами, визначеними цим наказом згідно із законодавством України.

Питання: Яким чином будуть передавати­ся спадкові справи з тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим?

Відповідь: Відповідно до пп. 2.4 п. 2 глави 10 розділу II Порядку, у разі підтвердження факту заведення спадкової справи іншим но­таріусом нотаріус відмовляє заявнику у при­йнятті заяви (іншого документу) та роз’яс­нює право її подачі за місцезнаходженням цієї справи.

Можливість заведення кількох спадкових справ щодо одного спадкодавця станом на теперішній час не передбачена чинним зако­нодавством.

Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2014 р. № 1087/5 «Про припинення приватної нотаріальної діяльності» зобов’я­зано осіб, які здійснювали приватну нота­ріальну діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і призначені на посаду нотаріуса Російської Федерації, протягом одного місяця пере­дати до Державного нотаріального архіву Херсонської області всі документи нотарі­ального діловодства та архіву приватного нотаріуса.

Вимоги вказаного наказу Міністерства юс­тиції України не поширюються на державні нотаріальні контори, що функціонували на тимчасово окупованій території.

У зв’язку з цим оформлення спадкових прав у випадку наявності заведеної спадко­вої справи на території Автономної Респу­бліки Крим та міста Севастополя у порядку, встановленому пп. 16.4-16.7 Правил веден­ня нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5, тимчасово обмеже­но.

Відповідно до пп. 4.10 п. 4 глави 10 розді­лу II Порядку, видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спад­щину ніяким строком не обмежена.

Відсутність свідоцтва про право на спад­щину не позбавляє спадкоємця права на спадщину (ч. З ст. 1296 ЦКУ). Таким чином, у випадку заведення спадкової справи на те­риторії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя громадяни мають право звер­нутися до суду для визнання права власності в порядку спадкування.

Питання: Чи можлива видача нотаріусом дублікату довіреності повіреній особі?

Відповідь: По видачу дубліката довірено­сті може звернутися виключно довіритель, оскільки представник не є особою, щодо якої вчинялася нотаріальна дія, адже за до­віреністю він діє від імені та в інтересах довірителя (згідно зі ст. 239 ЦКУ правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє). У випадку звернення до нотаріуса особи-представника по видачу дубліката нотаріус не може перевірити, чи існує ще юридична особа, що видала довіре­ність, чи жива особа, яка видала довіреність, чи не оголошена вона померлою, а також не може встановити її дієздатність. Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за дани­ми Єдиного реєстру довіреностей.

Враховуючи вищевикладене, необхідно наголосити, що у разі втрати довіреності її ду­блікат може бути виданий нотаріусом тільки довірителю, так як при його видачі нотарі­ус з’ясовує відсутність підстав припинення представництва за довіреністю, передбаче­них статтею 248 ЦКУ, які можуть бути пе­ревірені у разі видачі дубліката виключно довірителю.

Крім того, відповідно до п. 2.1 Глави 4 По­рядку, юридичні дії, які має вчинити представник (повірений), повинні бути чітко визначені у довіреності. Тому дублікат довіреності може бути виданий нотаріусом лише в тому випадку, коли довіреністю передбаче­но отримання представником (повіреним) дублікату довіреності.